Stimulerende middelen, voelt u ze al?

Onlangs heeft de gemeenteraad zich unaniem achter een motie geschaard die opriep om niet te korten op de basissubsidies voor de vele verenigingen en stichtingen in onze gemeente, maar juist een stimuleringsbudget in het leven te roepen waarmee gemeentelijke doelstellingen kunnen worden behaald.

 

Vanuit het huidige gedachtengoed op het sociaal domein confronteerde de gemeente Gennep verenigingen en stichtingen binnen onze gemeenschap sinds begin dit jaar met een zogenaamde “ombuigingskorting” van 10% op hun basissubsidie. Dit bedrag dat de verenigingen en stichtingen jaarlijks minder zouden krijgen werd dan toegevoegd aan een nieuwe subsidiepot, genaamd “stimulering maatschappelijke participatie” van waaruit initiatieven kunnen worden gefinancierd die bijdragen aan het versterken van inwonerkracht, de zelfredzaamheid en zelfsturing van inwoners en sociale structuren als wijk, buurt of vereniging.
Vanuit deze nieuwe subsidiepot kunnen de verenigingen en stichtingen de op hun basissubsidie gekorte bedragen weer “terug” verdienen met nieuwe activiteiten welke de zelfredzaamheid en zelfsturing verder versterken en nieuwe sociale verbanden en ondersteuningsmogelijkheden bieden binnen onze gemeenschap.

Als KERN Gennep zijn we krachtig tegen het –nog verder- korten van de verenigingen en stichtingen binnen onze leefgemeenschappen en betwijfelen wij of deze ombuigingskorting zijn beoogde effect zou hebben gehad. Verenigingen en stichtingen hebben –zonder de ombuigingskorting- reeds hun handen vol aan het organiseren van -en gefinancierd krijgen van hun activiteiten. We waren oprecht bang dat de ombuigingskorting onbedoeld zou leiden tot het door de verenigingen en stichtingen in het geheel schrappen van bestaande activiteiten of in aantal en/of omvang minderen van hun basisactiviteiten om zodoende met de gelden die zij nog krijgen hun programma’s te draaien of doelen te realiseren. De gemeente pakt hier naar onze mening teveel de regierol als subsidieverstrekker en raakt hiermee de kern van de leefbaarheid in onze dorpen en wijken.
We zagen dan ook de subsidieregeling “stimulering maatschappelijke participatie” in de bedachte vorm als een sigaar uit eigen doos voor de verenigingen en stichtingen. Eerst korten op budget vanuit de verwachting dat alle inspanningen hetzelfde blijven, waarna men uitgenodigd wordt om anders maar vooral meer bij te dragen aan de doelstellingen.

Fractie KERN ondersteunt –als initiator van deze motie- wel het inhoudelijke doel van deze beoogde korting op subsidie voor het vele vrijwilligerswerk in onze gemeenschap. Ook zien we dat de leefbaarheid van een dorp of wijk verder vergroot kan worden als gelden gereserveerd gaan worden binnen de subsidiebudgetten voor vernieuwende ontwikkelingen of incidentele verbindende activiteiten die maken dat het aantrekkelijker wonen wordt.
Beter was het naar ons oordeel geweest als de bedoelde subsidieregeling een echt stimulerend effect zou hebben meegekregen (als bedoeld). Dit door extra beschikbare middelen voor deze regeling daadwerkelijk als stimulans beschikbaar te stellen en de basissubsidie in tact te laten.

Middels de motie is dit laatste nu aan de orde van de dag. Aan het bestaande subsidiebudget voor ons –in hoeveelheid- rijke verenigingsleven wordt vastgehouden en er wordt budget vrijgemaakt om onze inwoners te stimuleren hun leefomgeving, hoe klein of hoe groot dan ook, verdergaand te verbeteren en er aan deel te nemen.
Het is nu dus aan ons allen om te Ondersteunen. Mee te doen en te Ontmoeten

 

Dennis de Jager, raadslid KERN Gennep